tisdag 14 februari 2012

Vår guide till trollsländelitteraturen: del 3, kommande böcker


Det är fortfarande smällkall vinter så trollsländesäsongen känns fortfarande tämligen avlägsen. Vi hade hoppats på att blogga betydligt mer trots vintermörkret, men så blev det inte. Vi har dock knappast legat på latsidan för det. Vi har planerat kommande resor (Turkiet och Pulsujärvi), hoppas på Serbien, jobbat med förslagen på svenska namn och inte minst med en kommande bok.

Vi har tidigare här i bloggen presenterat en del trollsländelitteratur (se länkar nedan). Vi har också lovat återkomma och gör så nu, men inte med fördjupningsdelen utan först faktiskt om kommande litteratur.

För den trollsländeintresserade skandinaven måste det kommande året te sig strålande då flera böcker verkar vara på g. Det tisslas och tasslas, och det ryktas om 2-4 böcker. Hur många som blir realitet kan väl ingen svara på i dagsläget. Av dessa böcker är det endast en som hittills öppet förkunnat utgivning och innehåll, och det är också den som undertecknad är insyltad i.

När vi recenserade böcker här lyfte vi fram Britains Dragonflies som en mycket bra bok vars enda, stora brist var att det saknas arter som finns här. Ibland blir man bönhörd, det är nämligen denna bok som ligger till grund för Trollsländeguiden. Trollsländeguiden har underrubriken ”fälthandbok över alla skandinaviska arter” och det är precis där fokus ligger, på fältbestämning alltså.

Boken kommer att behandla samtliga i Skandinavien påträffade arter samt ett knippe till, bestående av sådana som kan tänkas dyka upp här. Totalt 72 arter behandlas i detalj, med presentation av varje art på ett helt uppslag. Illustrationerna består av både foton och teckningar. Fotona visar i så stor utsträckning som möjligt hannar, honor och variationer, t ex tenerala individer och färgformer. Teckningarna pekar ut dräktdetaljer som halssköldar och analbihang. Texterna beskriver inte bara hannar och honor utan även tenerala exemplar, beteende, förekomst etc.

Undertecknad skriver alla texter, gör stor del av layouten med mera. Medverkar på olika sätt gör en mängd andra mycket trollsländekunniga från hela Skandinavien, med allt från bilder till faktagranskning. Utgivare är Hirschfeld Media och boken beräknas vara ute i maj. Du kan följa processen och även själv bidra med tips och önskemål via Facebook, där Trollsländeguiden har en egen grupp. Ta chansen och föreslå saker du själv vill ha med i en fältbestämningsbok! Kolla mer om boken där eller via förlaget. Här återkommer vi förhoppningsvis snart med fortsatt koll av befintlig trollsländelitteratur.

/Magnus

onsdag 1 februari 2012

Namnförslagen lämnade


Kejsartrollslända föreslås få prefixet "blå", för att skilja från övriga Anax-arter.

Den grupp som sett över de befintliga svenska namnen och även föreslagit namn på övriga Europeiska arter gick för drygt två månader sedan ut med förslagen via hemsidor, bloggar, Facebook, Twitter och mejl, och en del synpunkter, tankar och frågor inkom därför. Efter ett drygt års arbete anser undertecknad ha fullföljt uppdraget som sammankallande och har därför lämnat vidare förslaget. Detta blogginlägg är ett sätt att sprida informationen och förankra förslagen. Även i Finland och Danmark har man för övrigt påbörjat namngivning av alla Europas arter. Finnarna blickar även längre bort och namnger arter som finns både längre österut och i Mellanöstern. 

De synpunkter som inkommit är mest av generell karaktär med lovord att detta arbete görs. Flera har påpekat just detta, att det är ”av väsentlig vikt” osv, och det är trevligt, men det har inte gett oss så mycket kött på benen. En del tycker vi borde gå längre och passa på att byta ut och ändra på det mesta nu när vi har chansen. Tyvärr har det inkommit mycket få konkreta namnförslag, även för de arter vi särskilt efterlyste detta för. Det är många som kanske inte förstått, att vi haft eller att det finns riktlinjer för svenska artnamn och därför har inlämnande synpunkter i många fall gått stick i stäv med dessa.

Men två åsikter har förts fram allra mest och det är dessa som tagits fasta på i det redigerade förslaget.

1.   Ordet ”slända” eller allra helst ”flickslända” eller ”trollslända” ska så långt möjligt ingå i namnet. Givetvis böjer vi oss för det och ändrar där det är lämpligt. Det innebär konkret att vårt föreslagna ”smaragdsländor” för Lestes återgår till ”smaragdflicksländor”, och att det för de olika flodtrollsländorna läggs till ”troll” i namnen (”klubbtrollsända”, ”tångtrollslända” osv). Personligen tycker jag inte denna lösning är så bra då namnen blir oerhört långa och otympliga. Jag hade helst sett att vi i så många fall som möjligt helt skippade ”slända”, som engelsmännen gör så framgångsrikt. Det låter sig inte göras lika bra på svenska, men används flitigt för andra artgrupper: alla fåglar heter inte ”-fågel”, alla skalbaggar heter inte ”-skalbagge”, inte heller fjärilar osv. Ur pedagogisk synvinkel är det dock mycket bra att ha med ”flick” resp ”troll”, då det finns flera andra sländor.
2.   Befintliga, etablerade namn ska endast ändras om det verkligen finns behov för det. Detta har varit vår utgångspunkt som vi försökt följa så långt möjligt. Där vi föreslagit ändringar är det utifrån NK:s riktlinjer och önskemål. Eftersom så många ändå just påpekat att de vill ha kvar de etablerade namnen har vi i några fall ändrat detta i det redigerade förslaget. Se nedan för vilka arter det påverkar.

Lestes barbarus: inga fler namnförslag har inkommit. Det befintliga namnet ”vandrande smaragdflickslända” föreslås behållas i linje med att behålla etablerade namn och inget bättre finns i dagsläget.

"Mörk smaragdflickslända"
Lestes macrostigma: vi hade förordat ”marsksmaragdslända” eftersom vårt första förslag ”mörk smaragdslända” var tvådelat. Efter inkomna synpunkter och tillbakagång till ”smaragdflickslända” föreslås ”mörk smaragdflickslända”.

Lestes viridis & parvidens: bra om vi fortsatt kan särskilja dessa två från de andra. ”-trädflickslända” föreslås därför istället för att de också heter ”-smaragdflickslända”.

Lestes sponsa: Detta är enda arten med epitetet "allmän", men också en art där detta verkligen är adekvat. Inom hela utbredningsområdet är den just ofta den vanligaste Lestes-arten, bl a för att den inte är beroende av efemära biotoper. "Allmän" är därför adekvat och dessutom etablerat. Förslaget "brud" föll inte i god jord och avvisades av flera personer. ”Allmän” föreslås därför vara kvar, då det är etablerat, adekvat och inga fler förslag inkommit.

Platycnemis pennipes: Eftersom inga andra Platycnemis-arter är väntade i Skandinavien skulle det etablerade namnet kunna kvarstå. Annars förordar vi epitetet "blå" som vi tidigare föreslagit.

Coenagrion armatum: Det etablerade ”griptångflickslända” förordas framför ”tångflickslända.

Coenagrion hylas: Vårt förslag ”sibirisk flickslända” är det minst dåliga förslaget. Det finns fler sibiriska blå flicksländor men av dessa är det nog endast denna och C. glaciale som kan tänkas dyka upp i Europa (båda dessa har nyligen hittats betydligt längre västerut i Ryssland än vad som var känt tidigare).

Aeshna affinis: Här har vi utan att lyckas famlat efter ett namn som alla i namngruppen kunde enas om. Bland de inkomna synpunkterna är det dock ingen tvekan: inga andra förslag har inkommit eftersom "blå mosaikslända" anses bra nog. Eftersom vi inte har något bättre kan vi inte annat än lämna detta vidare.

Anax parthenope: Detta är en svår art att namnge och inga fler förslag har heller inkommit. Här hade vi väldigt gärna hittat ett bättre namn men vi har inget bättre i dagsläget än ”variabel kejsartrollslända”. Eftersom den inte är mindre än A. ephippiger är ”mindre kejsartrollslända” inte bra, å andra sidan heter den så på många andra språk. ”Mindre” ligger mycket bättre i munnen men vi lämnar detta öppet, jag tycker personligen inget av de föreslagna namnen är riktigt bra och då kan man lika gärna välja ”mindre”.

Brachytron pratense: Här ville vi åtgärda det tvådelade namnet ”tidig mosaikslända” med "vårmosaikslända". Det är en förändring som inte skapar förvirring och inte borde vara kontroversiell, men det etablerade namnet har ändå förordats av de som hört av sig så därför föreslås ”tidig mosaikslända” kvarstå.

Gomphus, Onychopgomphus och Paragomphus: Här läggs ”troll” till i namnen så vi får ”klubbtrollslända”, ”tångtrollslända” och ”klafftrollslända”.

Gomphus vulgatissimus & Onychogomphus forcipatus: Det tidigare namnen är etablerade och bör enligt inkomna synpunkter kvarstå. Därför föreslås ”sandflodtrollslända” och ”stenflodtrollslända” kvarstå. Ska man fullfölja vår tanke på specifika namn för gomphus och onychogomphus bör man vara konsekvent, och då förordar vi "sandklubbtrollslända" respektive ”stentångtrollslända”, men detta lämnar vi till NK att ta ställning till.

"Brun kejsartrollslända"
Crocothemis erythraea & C. servilia: Lägger till ”troll” i namnen så det blir ”karmintrollslända” respektive ”orientalisk karmintrollslända”.

Sympetrum fonscolombii: Här har vi efterlyst fler namnförslag för att efter NK:s rekommendation komma undan epitetet "vandrande". Inga bra sådana har dock inkommit och eftersom det är etablerat låter vi hellre ”vandrande ängstrollslända” kvarstå än att föreslå ett annat mindre bra namn.

Sympetrum striolatum: Etablerat namn men knappast bra. Fler förslag har efterlysts men inga inkommit. Eftersom ”större ängstrollslända” är etablerat låter vi hellre det kvarstå än föreslår ett annat mindre bra namn.


Ändring av befintliga namn
Vårt liggande förslag innebär att endast följande arter föreslås få ändrade namn:

Anax ephippiger byter från ”vandrande mosaikslända” till ”brun kejsartrollslända”.
Anax imperator byter från ”kejsartrollslända” till ”blå kejsartrollslända”.
Somatochlora arctica byter från ”mindre glanstrollslända” till ”taigatrollslända”.


Det var nog det viktigaste, se filen för fullständigt förslag. OBSERVERA att detta bara är gruppens förslag och att det nu är Namnkommittén som tar frågan vidare. Förhoppningsvis gör de så innan säsongen startar så vi kan börja densamma med de nya namnen!

/Magnus