söndag 16 november 2014

Trollsländeprojektet vill ha DINA bilder

Teneral gungflymosaikslända Aeshna subarctica, Nytebodaskogen, Skåne 2011.
Det skånska trollsländeprojektets sista säsong är över och nu under senhöst och vinter börjar arbetet med att redovisa resultatet av allas insatser. Till redovisningen, som ska utgöras av en bok, behöver projektet bilder. De kan tyvärr inte ersätta de som bidrar, men vill du ändå bidra med bilder på skånska trollsländor (de behöver inte vara tagna i Skåne) så skicka dem till undertecknad. Det kommer tydligt att framgå vem som tagit vilken bild. Alla bilder är välkomna, på miljöer, folk i fält osv.

Det spelar inte roll vilket år bilden är tagen, och inte heller så mycket var, men om det är bilder från andra länder så ange det, så vi slipper risken med att publicera bilder på underarter eller motsv som inte finns här.

I dagsläget behövs främst bilder på följande arter:
 • Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
  Bred kärrtrollslända L. caudalis
 • Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
 • Spjutflickslända Coenagrion hastulatum
 • Månflickslända Coenagrion lunulatum
 • Större rödögonflickslända Erythromma najas
 • Klarblå mosaikslända Aeshna affinis
 • Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
 • Kilfläckslända Aeshna isoceles
 • Vassmosaikslända Aeshna serrata
 • Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
 • Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
 • Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum


Som synes av dessa arter så kommer det åtminstone kort att nämnas en del arter som inte setts i Skåne under projektperioden.

/Magnus

söndag 9 november 2014

Skånsk trollsländefenologi 2014

Blodröd ängstrollslända sågs våren 2014 sex dagar tidigare än någonsin förut.
Årets fenologiår karakteriseras av den varmaste och tidigaste våren någonsin och tillika varma hösten, som de facto var sommar enligt SMHI ända in i november. Vad gäller våren gav det mycket tydliga utslag på trollsländorna, som uppvisade fler vårfenologirekord än någonsin tidigare.

Höstens ”sommarvärme” gav inte alls lika mycket resultat på trollsländornas flygtider, med rätt få nya rekord och öht få fynd av sena trollsländor. Det speglar troligtvis att aktiviteten hos skådarna inte var så omfattande, men kan också ha påverkats av rätt långvariga perioder med ganska mycket regn under september och oktober som kan ha knäckt många trollsländor.

Fräsch mindre kustflickslända i september.
Arter som börjar flyga tidigare än normalt borde också sluta flyga tidigare. Å andra sidan så noterades flera arter lämna vatten vid tidpunkter som de normalt slutar ses vid. Sålunda sågs myrtrollslända, större kustflickslända, större ängstrollslända och mindre kustflickslända med tenerala (unga) exemplar vid en tid då de normalt är på väg att sluta flyga. Detta är ännu en följd av högre medeltemperaturer som på sikt kan ha mycket stora följder för populationerna av trollsländor även på våra breddgrader.

Vad gäller fenologirekord kan vi konstatera flera saker, för att avrunda de år det skånska projektet varit aktivt

Antalet fenologirekord beror till nästan lika stora delar på varma och tidiga vårar respektive varma och sena höstar som aktivitet på skådarna som rapporterar. Man är generellt bättre på att vara ute och rapportera in obsar på våren, efter lång inaktiv period med stort sug efter årets första arter. På hösten har man en hel säsong bakom sig, och det är inte lika spännande att ge sig ut för att se leta efter arter man redan sett under en längre period. Det är troligen mycket få personer som aktivt letar efter trollsländor när vi kommit in i oktober månad, eller rent av i september. Detta återspeglas också av att aktiviteten på exempelvis medlemmarna i gruppen Trollsländor på Facebook slutar lägga ut bilder då.

Vi kan vidare konstatera, att de här åren gett oss ett bra underlag för många arter, men det saknas fortfarande bra fenologidata för en del. Detta gäller särskilt de mer sällsynta, svårsedda, svårbestämda eller oregelbundna arterna som grön mosaikslända, griptångsflickslända, starrmosaikslända och gulfläckad ängstrollslända.

Vidare kan vi nu, med de senaste årens stora rapportmängd som underlag konstatera, att det finns några äldre fenologirekord som sticker ut rejält. Dessa bör ses över och kompletteras med dokumentation där så saknas.

Resultatet 2014 

Totalt sattes under 2014 14 vårrekord plus att fyra arters tidigare rekord tangerades. Detta innebär att våren 2014 ståtar med flest vårrekord av alla vårar. Under hösten sattes blott fem rekord, plus ett som tangerades. 

Trenden fortsätter med att de nya rekorden till största delen består av någon enstaka dags förskjutning, vilket förstås är följden av att vi har mer och bättre data nu än när vi startade. De enda rekorden som sattes under 2014 som utgjorde skillnader på mer än fem dagar var nedanstående (dock har jag utelämnat något extremt fynd i avvaktan på vederbörlig dokumentation):

   
Då det skånska trollsländeprojektet nu är över och ska redovisas kan jag inte utlova att den sedvanliga flygtidstabellen uppdateras. Fokus kommer framöver att ligga på att få färdigt boken och däri kommer förstås respektive arts flygtid inklusive rekord att redovisas. 

Observera att vi som vanligt reserveras oss för felinmatningar, ej validerade obsar osv, då uppgifterna vi använt utgår från det som var rapporterat på Artportalen till dags dato.

Andra inlägg om fenologi 2014


Tillägg: 9/11 sågs blågrön mosaikslända vilket är nytt rekord med fem dagar.
/Magnus

söndag 2 november 2014

Vår miniförteckning är uppdaterad


I olika omgångar har vi uppdaterat vår miniförteckning från 2012. Senaste uppdateringen gjordes 13 oktober 2014. Listan omfattar nu troligen samtliga observerade arter i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Undantaget gäller några försvunna arter som vi låtit bli att ta med. Vi ger er två olika varianter av listan, fler kan komma om ni önskar det. Kontakta gärna oss om du hittar fel eller om något kan göras bättre, eller om du vill ha andra varianter på den.

Förteckningen omfattar alla arter som finns i Dijkstra (2006) samt Libellula Supplement 9 (2009) och följer arter och namngivning i dessa med några undantag:
- Lestes viridis respektive L. parvidens anger vi som Chalcolestes viridis respektive C. parvidens. 
- Brachythemis leucosticta utgår och ersätts med B. impartita som är den art som det egentligen avser.
- Sympetrum nigrifemur och S. nigrescens har utelämnats eftersom de ej anses utgöra fullgoda arter.
- Coenagrion glaciale, Coenagrion ponticum, Lestes numidicus, Onychogomphus boudoti och Somatochlora graeseri tillkommer då de påträffats i området eller erkänts som fullgoda arter efter att publikationerna ovan publicerades.

Totalt har 186 arter påträffats inom området.
Svenska artnamn skrivs alltid med små bokstäver.
Föreslagna men ej antagna svenska artnamn anges inom ”citationstecken”. Där det saknas föreslagna namn anges inget svenskt artnamn (= arter som av olika skäl aldrig behandlades av namngruppen 2011-2012).
Vetenskapliga och svenska namn på arter anträffade i Sverige anges fetstilt (64).
Arterna anges i systematisk ordning men inom respektive släkte anges arterna i bokstavsordning efter det vetenskapliga namnet.

Här nedan kan du ladda ned miniförteckningen som pdf. Texten är på ena sidan upp och ner för att kunna skrivas ut dubbelsidigt på A4. Klipp eller skär till listan och vik sedan längs med de tunna linjerna mellan kolumnerna. Använd med fördel lite tjockare papper. Använd den som du vill, och sprid den gärna.

Klicka på respektive länk nedan för att ladda ned miniförteckningen som pdf
- Svenska och vetenskapliga namn
- Svenska, vetenskapliga och engelska namn

Söker du en traditionell krysslista?
Vi har tillsammans med Hirschfeld Media tagit fram en krysslista över alla Nordens arter. Den finns tryckt och till försäljning. Klicka på bilden för att se hur den ser ut.

/Magnus