tisdag 29 januari 2013

Upprop: exotiska svenska trollsländefynd

Agriocnemis pygmaea: flicksländan i Västerås. Foto: Johan Hermansson.

Förra veckan hittades en flickslända i Västerås som uppenbarligen "kläckts" i ett akvarium. Att exotiska trollsländor på olika sätt hittas i anslutning till akvarier, växthus, fiskodlingar och liknande är känt sedan länge, och det finns ganska gott om fynd av olika arter i nästan hela Europa. Vi känner dock inte till några svenska fynd tidigare, men chansen att det finns är förstås stor. Vi vill gärna ha kännedom om fler fynd, så känner du till något sådant blir vi väldigt tacksamma för all information, hur bristfällig eller gammal den må vara. Mejla oss eller kommentera direkt här på bloggen.

Vi återkommer med mer om detta ämne, samt förstås säker artbestämning av sländan i Västerås. Vi vill dock ge er lite mer kött på benen i detta ämne, så här kommer en snabbt sammanställd lista på en del av de arter som påträffats under liknande omständigheter i Europa. Den är inte på något vis komplett, så se den mer som en aptitretare på vad som komma skall här på vår blogg. Listan omfattar både larver och imagos, och en absolut majoritet har kopplats till import av vattenväxter. Mycket mera sällsynt är att de inkommit på annat sätt, t ex med bananer.

Agriocnemis pygmaea i Västerås. Foto: Johan Hermansson.
Agriocnemis femina
Anax gibbosulos
Anax guttatus
Argia fumipennis
Ceriagrion cerinorubellum
Crocothemis servilia
Enallagma signatum
Erythremis simplicicoides
Ictinogomphus melaenops
Ischnura posita
Ischnura ramburii 
Ischnura senegalensis
Neurothemis fluctuans
Orthetrum sabina
Pantala flavescens
Pseudagrion microcephalum 
Rhodothemis rufa
Tramea euryale
Urothemis bisignata

Observera att en del av dessa fynd är gamla och arterna kan ha fått nya eller ändrade namn sedan dess.

/Magnus

Tillägg/uppdatering: Det är nu fastställt att det är Agriocnemis pygmaea, vilket inte minst den mycket ringa storleken skvallrade om då den endast är 22 mm lång totalt.

fredag 18 januari 2013

En blick österut

Uppslaget om sibirisk mosaikslända i Svenska Trollsländeguiden

När man leker med tanken på vilka arter som kan tänkas dyka upp i Skandinavien framöver, och då antagligen tittar i Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe (nedan kallad ”Dijkstra”) och diverse rapporter, artiklar och dylikt som finns att tillgå, är det lätt att stirra sig blind på de arter som förekommer i det som vi traditionellt tänker på som Europa. Det finns idag också gott om material för den hugade att läsa, särskilt för den som kan tyska, holländska eller franska, om hur olika syd- och västeuropeiska arter de senaste decennierna utökat sitt utbredningsområde norrut. Misstaget man gör då är förstås att man har en tendens till att snöa in på detta område och därmed missa allt som finns öster om oss. Inte minst gör man förstås detta eftersom de flesta böcker inte omfattar den europeiska delen av Ryssland.

Den mest uppenbara östliga arten att dyka upp här är sibirisk mosaikslända Aeshna crenata, vilken också finns med i t ex Dijkstra, men även förstås i Svenska Trollsländeguiden. När vi jobbade med den senare (under 2011-2012) tog vi en titt även österut och fick då korn på fler arter som skulle kunna vara aktuella att dyka upp, om inte i Sverige så åtminstone i Finland. En av dem är också med i boken, om än endast på uppslaget i slutet där några arter beskrivs kortfattat. Arten är ”sibirisk flickslända” Coenagrion hylas, som har en huvudsaklig utbredning i Asien och faktiskt också finns med i Dijkstra eftersom den även är känd från några få lokaler i Alperna. 

Varför skulle då ”sibirisk flickslända” kunna vara aktuell att dyka upp ”här”? Jo, för några år sedan blev den funnen i ryska delen av Europa, i trakten av Arkhangelsk, i höjd med finska Österbotten och svenska Umeå, av Rafal Bernard. Och den är inte ensam. En art vi länge planerade ha med i Svenska Trollsländeguiden var Coenagrion glaciale, en art vars förekomst i Europa är så nyupptäckt att den inte fanns med i det arbete som genomfördes ganska nyligen med syftet att komma med svenska namnförslag på samtliga europeiska arter. Att vi till slut valde bort att ha med den i boken berodde bland annat på utrymmesbrist, och att det visade sig vara svårt att få tag på tillräckligt bra bilder.

Men det slutar inte där. I samma veva och i samma område som dessa två nämnda arter för första gången hittades väster om Ural fann man också Somatochlora graeseri. Av olika skäl konstaterades inte detta förrän senare, och så sent som i december 2012 publicerades mig veterligen det första om detta fynd. 

Kunskapen om att Coenagrion glaciale och Somatochlora graeseri förekommer i Europa är med andra ord så ny, att de inte ens är med i The dragonflies of Eastern Europe and Caucasus av Skvortsov från 2010. Där saknas då också förstås uppgifterna om att ”sibirisk flickslända” även finns i den europeiska delen av Ryssland. Hur stor chansen är att någon av dessa tre ska hittas i östra Finland eller i norra Sverige eller Norge är förstås liten, men vem vet? Lite spännande är det åtminstone, tanken på att det finns ”nya” arter att finna på så nära håll. 

Läs lite mer och se bilder på några av arterna och biotoperna här

Den som vill läsa mer får söka efter dessa:
- Bernard, R: Relict occurrence of East Palaearctic dragonflies in northern European Russia, with first records of Coenagrion glaciale in Europe. International Journal of Odonatology Volume 13, Issue 1, 2010.
- Bernard, R: East Palaearctic Somatochlora graeseri Selys occurs as a postglacial relict in Europe west of the Urals. Odonatologica 41(4): 309-325, 2012.

/Magnus

Tack ännu en gång till Asmus  Schröter för info.

tisdag 15 januari 2013

Roliga fynd 2012

Årets art?

Då ännu ett år har passerat är det dags att ta en titt i backspegeln på hur året var rent fyndmässigt. Nedan listar vi därför helt subjektivt rapporter från året som vi av olika skäl tycker är lite extra roliga. Perspektivet är nationellt så därför tas inte fynd med av kategorin ”andra till femte landskapsfyndet”, ”ny kommunart” o dyl. Dessa och liknande kategorier kan förstås bli intressanta att redovisa om några år, eller mer lokalt eller regionalt. Nya fenologirekord tas inte heller med här, de finns, åtminstone för Skåne, här


Rapporterna minskar

Ja de minskar, men det är tämligen marginellt. Endast 2011 gjordes det fler rapporter. 2009 har dessutom passerat 2010 i antal rapporter, något som skett i efterhand, när allt fler uppenbarligen lägger in äldre observationer. Det är aldrig för sent att rapportera, men tänk på att sena rapporter inte kommer med i de årliga sammanställningarna som görs här och i de båda inventeringsprojekten i Skåne och Östergötland.  

Så här ser rapporteringen ut, där siffra inom parentes består av antalet skånska rapporter.

1900-2006: 13 729 (976)
2007: 4 804 (604)
2008: 9 225 (1 637)
2009: 13 104 (3 767)
2010: 11 970 (4 316)
2011: 15 547 (6 987)
2012: 13 385 (4 317)


Trots denna minskning görs det fortsatt väldigt många nya landskapsfynd vilket jag tycker visar, att trollsländeintresset fortsatt växer och att det fortfarande finns mycket att upptäcka. Pionjärandan, som jag själv kände när jag startade, lever vidare. Känslan, att jag själv som privatperson kan göra spännande fynd som "tillför något", finns kvar. 

Ändå finns det ett stort mörkertal. Det är fortfarande många som inte alls rapporterar. Det finns många som enbart rapporterar ”de intressanta arterna”. Det finns säkerligen många intressanta fynd, t ex nya landskapsfynd, som inte rapporteras av det enkla skälet, att det är ”en vanlig art hemma” och därför tänker man inte på att rapportera den. Med det sagt vill jag ändå passa på att tacka alla dessa eldsjälar som runt om i landet bidrar till den allt större kunskapen om landets trollsländefauna – heja!

Datan kommer från AP

För första gången sedd i Dalsland.
Samtliga intressanta fynd som listas nedan är från Artportalens Catalogus. I de fall en art är sedd för första gången i t ex ett landskap under året, men på flera lokaler, tas endast den första med. Allt är ej validerat och förteckningen ska verkligen inte ses som komplett. Några tydliga felaktigheter som hittades under genomgången är inte med, liksom sådana med markeringen ”?”, d v s ”artbestämning osäker”. Hittar du som läsare något som inte stämmer eller saknas får du å andra sidan gärna meddela oss om det.

Catalogus som jag länkar till i föregående stycke är i stort behov av uppdatering, kanske i samband med att nya Artportalen tas i bruk? Senaste uppdateringen genomfördes 2009. Det är förvisso inte så länge sedan, men se listan över antalet rapporter ovan så förstår du behovet.

Några reflektioner om fjolårets fynd

Hela 26 nya landskapsfynd finns med i listan nedan. Detta är faktiskt ännu fler än antalet under 2011, där jag fick det till 21 (med reservation för att det kan ha tillkommit rapporter efter att jag räknade).

Utnämningen av årets art 2012 går tveklöst till griptångflickslända Coenagrion armatum, och som god tvåa tundratrollslända Somatochlora sahlbergi då båda sågs i antal som aldrig förr. Fynden av griptång syns dock inte så mycket i förteckningen nedan, då det inte gjordes så många nya landskapsfynd. Men antalen, både individmässigt och lokalmässigt, överstiger vida de senaste årens samlade obsar. Griptång verkar ha haft ett ovanligt bra år, för att inte säga helt extremt, på många håll i norra Europa. Tundratrollen likaså, läs mer om det här.

Grön mosaikslända, hane.
Några rapporter som sticker ut geografiskt är t ex höstmosaikslända Aeshna mixta i Pite lappmark, grön mosaikslända Aeshna viridis i Norrbotten och tidig mosaikslända Brachytron pratense i Lycksele lappmark. Dessa avviker oerhört kraftigt från gängse känd utbredning och saknar tyvärr dokumentation i AP. Det innebär inte att de inte stämmer, men de kan t ex utgöras av felinmatningar (vilket är väldigt enkelt att göra!), men det är validerarna som får avgöra fyndens giltighet och kanske finns det även dokumentation för dessa fynd.

Saknas gör flera av de väntade nykomlingarna som antingen helt uteblev (t ex klarblå mosaikslända Aeshna affinis och vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus) eller så sågs de i väldigt få exemplar (som mindre kejsartrollslända Anax parthenope).

Nu till själva listan, och tack än en gång för 2012!

Nya landskapsfynd

Blå jungfruslända Calopteryx virgo 
- 1 ex Abborrträsk, Arvidsjaur f:g, Pi lpm, 21.7 2012 Stefan Holmberg 

Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas 
- 8 Imago/Adult Vedholmen, Käringön f:g, Boh, 14.8 2012 Max Allan Niklasson 

Mindre smaragdflickslända Lestes virens 
- 1 Imago/Adult Likstammens västra strand, Ludgo f:g, Srm, 4.7 2012 Emma Wahlberg, Erland Dannelid 

Vinterflickslända Sympecma fusca 
- 1 Imago/Adult, Ljungvägen 3 Bua, Värö f:g, Hl, 21.8 2012 Mikael Larsson 
- 1 Imago/Adult Grinduga, Gävle f:g, Gstr, 16.9 2012 Gunnar Hallberg  
- 1 Imago/Adult Tydjesjön, Tydje f:g, Dsl, 20.5 2012 Anders Carlberg 

Griptångsflickslända Coenagrion armatum 
- 2 Imago/Adult, Färjestaden, Damm Äppelvägen 6, Torslunda f:g, Öl, 21.5 2012 Lars Rigbäck
- 10 Imago/Adult, Porsitjärn, Porsitjärnen, Jokkmokk f:g, Lu lpm, 5.6 2002 Mats Karström 

Månflickslända Coenagrion lunulatum
- 1 Imago/Adult, Bergbo 1, Romfartuna f:g, Vstm, 30.5 2012 Markus Rehnberg 
- 1 ex Hamptjärn, Töre f:g, Nb, 10.7 2012 Arne Andersson 

Ljus lyrflickslända Coenagrion puella 
- 3 ex, Vernabo, Harrbäcken, Norrfjärden f:g, Nb, 6.8 2012 Stefan Holmberg

Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum 
- 1 Imago/Adult, Stor-Tällmyran, Norrfjärden f:g, Nb, 6.7 2012 Tommy Bystedt 

Mindre kustflickslända Ischnura pumilio 
- 1 Juvenil, Ringarhultsån 2, Tjällmo f:g, Ög, 23.6 2012 Christer Eriksson

Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum 
- 2 Imago/Adult I par, Damm syd Dalbo, När f:g, Gtl, 10.8 2012 Linda Strand 

Kilfläckslända Aeshna isoceles 
- 1 Imago/Adult, Moskogen, Ljungby f:g, Sm, 27.5 2012 George Gustafsson 

Höstmosaikslända Aeshna mixta
- 1 Imago/Adult, Saltmyrans torvtäkt, Arvidsjaur f:g, Pi lpm, 31.7 2012 Stefan Holmberg

Vassmosaikslända Aeshna serrata
- 1 Imago/Adult, Turkiet, Hagelviken, Ölme f:g, Vrm, 20.7 2012 Raimo Neergaard, Björn Arvidsson 

Grön mosaikslända Aeshna viridis
- 2 Imago/Adult I par, äggläggning, Piparudden, Ålbo, Hedesunda f:g, Gstr, 19.8 2012 Gunnar Hallberg
- 1 Yttre Mjöträsket, Nederkalix f:g, Nb, 5.7 2012 Mats Williamson, Sture Westerberg 

Tidig mosaikslända Brachytron pratense
- 1 Imago/Adult, Sikmyran, tornet, Lycksele f:g, Ly lpm, 12.8 2012 Torbjörn Karlsson 

Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
- 1 ex, Hagforsen Valboån, Ödeborg f:g, Dsl, 2.6 2012 Monica Svensson

Gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
- 1 Imago/Adult, Pahkaoja, Nedertorneå f:g, Nb, 8.7 2012 Per Lundbäck 

Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata
- 1 Imago/Adult, död, Pankfors Tönnånger, Skog f:g, Hls, 11.6 2012 Stefan Persson  

Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
- 1 ex, Hamptjärn, Töre f:g, Nb, 9.7 2012 Arne Andersson 

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
- 1 Juvenil, Faludden, Öja f:g, Gtl, 29.9 2012 Raul Vicente   

Svart ängstrollslända Sympetrum danae
- 7 Imago/Adult, Glommersträsk, Arvidsjaur f:g, Pi lpm, 24.8 2012 Stefan Holmberg  

Andra intressanta fynd

Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
- 1 Imago/Adult, Stor damm väster om Sjölundadammarna, Malmö f:g, Sk, 26-27.7 2012 Kristian Nilsson, Emma Jansson 
- 1 Imago/Adult, Lertagsdammen, Klagshamns udde, Västra Klagstorp f:g, Sk, 19-21.8 2012 Stefan Cherrug 
- 1 Imago/Adult, Lomma kyrkdammar, Lomma f:g, Sk, 19.8 2012 Sven Jönsson 

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
- Tiotals Imago/Adult, Tundran, norr Haldimarrasat, Karesua, Karesuando f:g, T lpm, 30.7-13.8 2012 Christer Bergendorff m fl  

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
- Enstaka, även parning, Simris Skansen, Simrishamn f:g, Sk, 1-8.7 2012 Sven Svensson m fl
- 1 Imago/Adult, Vombs Västra vattenverksdammar, Vomb f:g, Sk, 28.7 2012 Sven Jönsson
- 1 Imago/Adult, Hofterup södra badsjön, Västra Karaby f:g, Sk, 21.7 2012 Sven Jönsson  
- 1-4 Imago/Adult, Moskogen, Ljungby f:g, Sm, 25.5-7.7 2012 Harald Persson 
- 1 Imago/Adult, Greby stenbrottsdammar, Räpplinge f:g, Öl, 2.7 2012 Leif Tägtström  
- 2 Imago/Adult I par, Ölands norra udde, Böda f:g, Öl, 3-12.8 2012 Tobias Berger m fl
(fler fynd gjordes i Skåne, minst 2-3, men dessa finns ej i AP)

Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum
- Som mest 8, Broholm,Huskvarnaån, Svarttorp f:g, Sm, 24.8-6.10 2012 George Gustafsson m fl  

/Magnus

Årets art nr 2?

Uppdaterade 18/1 siffrorna för rapporter/år och stycket innan som berör detta.


fredag 11 januari 2013

Första föredraget för året
Vill ni sprida information om aktiviteter i form av trollsländeföredrag, -kurser, -guidningar med mera så tipsa gärna oss, så så meddelar vi det här och/eller på Twitter (du hittar oss där som @epitheca). 

Först ut vad vi vet är föredrag i Malmö nästa vecka som Naturskyddsföreningen i Malmö och Studiefrämjandet i Malmö bjuder in till:

Från några få till tusentals rapporter, från en handfull aktiva till hundratals på bara några år! Allt fler ses med håv som komplement till kikare eller flora - inte bara i Sverige. Men vad är det då som gör trollsländor så fascinerande? Och var, när och hur ser man dem? Och hur känner man igen dem?

Magnus Billqvist från Naturskyddsföreningen i Skåne berättar allt detta och mer, inramat av vackra bilder. Föreläsningen sker i samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Malmö och Studiefrämjandet Malmö, och den är gratis. Det går 
förstås utmärkt att få Magnus bok Svenska Trollsländeguiden signerad och köpa fler böcker. 

Eftersom jag denna gång har inside info så kan jag redan nu avslöja, att föredraget i första hand riktar sig till nybörjare eller sådana som inte kan något alls om trollsländor.

/Magnus