tisdag 19 februari 2013

Lokaltips: Pydden och Eksholmssjön, Skåne

Pydden till vänster, Eksholmssjön till höger, parkera intill korset ovanför sjön.

Den här lilla sjön och dess något större naturreservat är för de flesta helt okänd mark. Sjön ligger i Svedala kommun, alldeles intill väg 816 mellan väg 108 och Sturup. Det är inget man tänker på när man är där, men ovanifrån är sjön formad som ett hjärta. En ganska trevlig och inbjudande form och så är också sjön och dess omgivningar.

Ekoxe i skogarna kring Eksholmssjön.
Äldre och lummig bokskog präglar tillsammans med skogskärr stränderna kring sjön. De äldre lövträden är hemvist för vår största skalbagge – ekoxen, vilken man också har stor chans att se vid ett besök. Enklast att hitta verkar den vara under sensommaren. Titta gärna efter den i skogen kring scoutgården Kirsebo, på den östra sidan av sjön.

Från norra bryggan ser man kilfläck fint här.
Ett tjugotal arter trollsländor finns kring sjön, där den mest intressanta tveklöst utgörs av kilfläckslända Aeshna isoceles, som här har en stor population. Enklast ser man den genom att gå ut på bryggorna (en i norr och en i öster) och spana med kikare längs stränderna. Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula finns fåtaligt, medan andra flicksländor som ljus lyrflickslända Coenagrion puella, mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum, sjöflickslända Enallagma cyathigerum, större kustflickslända Ischnura elegans och större rödögonflickslända Erythromma najas är vanligare.

Av de större arterna ser man ofta ganska enkelt blågrön mosaikslända Aeshna cyanea, brun mosaikslända A. grandis, höstmosaikslända A. mixta, tidig mosaikslända Brachytron pratense, guldtrollslända Cordulia aenea, metalltrollslända Somatochlora metallica och större sjötrollslända Orthetrum cancellatum.

Promenerar man ut i skogen lite längre från sjön slås man av variationen – plötsligt kan man få känslan av att befinna sig på en norrländsk myr eller i en skog. 500 meter fågelvägen väster om Eksholmssjöns västra strand tar denna känsla sig formen av Pydden, som tillsammans med gölarna vid och kring Svartavad en bit längre västerut utgör de troligen mest sydliga platserna i landet med brunvattengölar omgivna av gungflyn. 

Brunvattengölen Pydden.
Det nordliga inslaget förstärks av gammal barrskog med ropande hackspettar av olika slag, och inte sällan ser man korsnäbbar, havsörn eller fiskgjuse i området. Ute i vitmossan växer den mycket sällsynta köttätande växten flugtrumpet tillsammans med betydligt vanligare diton i form av sileshår av olika slag. Över dessa flyger trollsländor som också är knutna till näringsfattiga miljöer som denna. 

Här finns för sydskåningar många intressanta arter som starrmosaikslända Aeshna juncea, gungflymosaikslända A subarctica, myrtrollslända Leucorrhinia dubia och nordisk kärrtrollslända L. rubicunda. Samtliga finns här i området på deras kanske sydligaste utpost i landet. Mindre smaragdflickslända Lestes virens är vanlig tillsammans med mer allmänna arter som pudrad smaragdflickslända L. sponsa, spjutflickslända Coenagrion hastulatum, gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata, svart ängstrollslända Sympetrum danae, blodröd ängstrollslända S. sanguineum och tegelröd ängstrollslända S. vulgatum.

Myrtrollslända och flugtrumpet vid Pydden.
Tre intressanta arter att hålla utkik efter i området är kraftig smaragdflickslända Lestes dryas, citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis och större ängstrollslända Sympetrum striolatum, som alla tre är kända en bit längre västerut, men som bör kunna finnas även här.

Kombinera gärna besök i området med en av de mest artrika trollsländelokalerna i Skåne: Svartavad.

Hitta dit

Tyvärr finns det ingen näraliggande anslutning med kollektivtrafik. Närmast är buss 165 ute på väg 108, men därifrån är det är mer än 2 km fågelvägen. Återstår gör bil eller cykel. Cykel är att rekommendera då du då kan ta dig på skogvägar genom hela området och då på några minuter till t ex Svartavad, dammarna vid Holmeja, Bökeberg och inte minst Fjällfota ljung  i söder. 

Med bil kör du på väg 816 (N Sturupsvägen) och i korsningen där det är skyltat mot Vismarlöv åt norr tar man av i motsatt riktning. Efter bara 50 meter finns det en parkering på vänster sida intill reservatsskylten. Observera att skogarna kring större delen av det stora skogsområdet öster om väg 108 och västerut är omgärdat av stängsel med låsta grindar så du kan inte köra in till Pydden.

Från parkeringen följer man vägen ned mot sjön och scoutgården Kirsebo. Runt sjön går det flera stigar. För att komma till Pydden tar man sig antingen på dessa stigar eller längs skogsvägarna norr om sjön. Följ kartan tills du når den här korsningen mitt emellan sjön och Pydden. Vik av åt väster här, på nordsidan av ett dike, du går då i kanten av ett gammalt hygge (på andra sidan diket finns en mycket fin gammal tallskog) och kommer efter ca 200 meter fram till gungflyet kring Pydden. Gå INTE på den södra sidan av diket för då kommer du inte över detta när du närmar dig Pydden.

För den som vill övernatta i området finns ett vindskydd på den norra stranden av Eksholmssjön.

Hane gungflymosaikslända på tall intill Pydden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar