onsdag 27 juni 2012

Slutligt(?) förslag på svenska namn på nordiska trollsländor

Crocothemis erythraea - den kanske allra mest väntade nya arten - saknas i namnförslaget.
Nu finns Svenska namnkommitténs förslag på svenska namn ute på remiss. Vem som helst kan yttra sig, så länge det görs senast 21 sep 2012. Förslaget finns här, i två olika filer men med samma innehåll. Här nedan redogör vi för några av våra tankar kring namnförslaget, men det ska inte ses som vårt yttrande i frågan. Vårt slutliga yttrande återkommer vi till när det börjar bli dags.

Låt oss börja med att slå fast att vi anser det vara ytterst glädjande att det nu kommer officiella svenska namn på trollsländor. Det är en absolut nödvändighet för att ytterligare popularisera och göra det enklare för gemene man att ta till sig denna artgrupp, vars popularitet på senare tid starkt ökat. Det finns alltid starka åsikter och känslor när det kommer till namngivande av arter, vilket innebär mycket kompromisser. Det nu liggande förslaget är för de allra flesta arter mycket bra, men sett till helheten når man inte riktigt hela vägen fram.

Vad innebär detta nya förslag då, jämfört med det som presenterats tidigare? Först och främst är det få förändringar; endast tre arter har ändrats vad vi kan se. Av dessa är förslaget klarblå mosaikslända på Aeshna affinis ett bra sådant. Mindre bra är att Onychogomphus forcipatus och Gomphus vulgatissimus behåller* sina namn, det vill säga sten- respektive sandflodtrollslända. Skälen till att namngruppen som först arbetade med namnen föreslog andra namn på dessa arter är fortfarande giltiga skäl till förändring. Namngruppens förslag var till samtliga i Europa förekommande arter, och för att kunna särskilja alla arter i Gomphidae föreslogs specifika namn för de olika familjerna. Det är helt enkelt inte möjligt att inbegripa ordet ”flod” i alla de drygt 20 arterna utan att det blir otympligt. Den dagen namn ges för övriga europeiska arter kommer detta att slå tillbaka mot de nu föreslagna namnen. De kommer då att behöva ändras så varför inte ge dem andra namn med en gång?

Den mycket mindre väntade Sympetrum meridionale är däremot med.
Det kan dessutom rätt snart blir förvirrat då minst två arter Gomphus som i dagsläget saknar svenska namn kan dyka upp i Norden inom en snar framtid (Gomphus pulchellus, Gomphus flavipes). När vi ändå är inne på det så saknas det arter i förslaget som vi faktiskt vet kommer att dyka upp i Norden eller som kanske till och med redan finns här. I första hand gäller det Crocothemis erythraea ”karmintrollslända”. De arter som dyker upp i Sverige ges ändå svenska namn av tidningar, skådare etc, som i fallet mindre kejsartrollslända Anax parthenope som kallats olika saker i några år och rört till det. När Gomphus flavipes och Crocothemis erythraea dyker upp kommer folk börja kalla även dem för olika saker och då är det ju mycket bättre att det redan finns riktiga, officiella namn.

Vi kan förstå att namnkommittén inte ser det som sin uppgift att anta namn för samtliga europeiska arter (men vem gör det annars?). Vi skulle dock vilja att de blickade i alla fall en liten bit längre så vi slipper hamna i den situation vi nu varit i när arter dykt upp här som saknat svenskt namn. Ha i åtanke här, att Svenska namnkommittén ska namnge samtliga nordiska arter, inte bara svenska, och det är därför som sibirisk mosaikslända Aeshna crenata (finns i Finland) och västlig trädflickslända Chalcolestes viridis (finns i Danmark) finns med. I det nu liggande förslaget är man dock inte konsekvent, man har inte endast namngett alla i Norden förekommande arter, utan även minst två som oss veterligen aldrig observerats i Norden: blåpannad sjötrollslända Orthetrum brunneum och ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale. Varför då inte även inkludera "pokalflickslända" Erythromma lindenii, "smal klubbslända" Gomphus pulchellus, "större klubbslända" Gomphus flavipes och ”karmintrollslända” Crocothemis erythraea? Tar man med även dessa arter i förslaget har man troligen förvissat sig om, att man har namn på samtliga arter som kan dyka upp här under åtminstone något decennium. Det har man inte nu.

Taigatrollslända är ett mycket bättre namn!
Annars tycker vi att de namn som föreslås är generellt bra, med en mix av nya och nygamla namn. Vi tycker fortfarande att Somatochlora arctica gott hade kunnat få heta ”taigatrollslända” istället för mindre glanstrollslända. Det hade gett flera pedagogiska poänger. Dels för att den då naturligt förts ihop namnmässigt med sina likar tundra- och fjälltrollslända (S. sahlbergi, S. alpestris), och dels för att namnet helt enkelt ligger så mycket bättre i munnen. Med det nu föreslagna/befintliga* mindre glanstrollslända tror man lätt att den ”hör ihop med” gulfläckig glanstrollslända S. flavomaculata, vilken den knappast gör i första hand.

Något vi gillar är att de olika kejsartrollsländorna (Anax) nu alla får heta just så och med särskiljande prefix. Vi gillar också att inget ändrades på ängstrollsländorna och att de som fått ”nya” namn fick just de som ändå använts redan i ”folkmun” (bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum resp. ljusröd ängstrollslända S. meridionale). Det man möjligen hoppats på var en bra lösning och därmed förändring på det mindre väl valda ”större” (den är ju inte störst) i större ängstrollslända (S. striolatum), men det är en svår nöt att knäcka. Det, liksom ordet ”vandrande” i vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus resp. vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii är det nog bättre vi lever med än ändrar till något mer krystat.
En sak har man nog bara missat eller möjligen avvaktat med, och det gäller västlig trädflickslända Chalcolestes viridis. Denna har omväxlande förts till Lestes och omväxlande till Chalcolestes. Studier på senare år visar att den bör föras till det senare, där den utgör enda art tillsammans med den mer östliga C. parvidens. I det nu liggande namnförslaget står den dock kvar som Lestes viridis vilket, om det inte ändras, ändå kommer att behöva göras framöver.

Sammanfattningsvis anser vi det alltså vara lysande att det nu kommer svenska namn, men man har skjutit en bit vid sidan av målet och inte nått riktigt hela vägen fram dit man hade kunnat nå.
 
/Magnus och Ola

* ”behåller”, ”befintliga”, är egentligen inte rätt då detta förslag utgör det första officiella namnförslag på trollsländor. De namn som funnits på Artportalen och som vi sedan några år använt oss av har inte varit officiella, vilket många felaktigt antagit. Därför utgör detta förslag med andra ord inte förändringar av befintliga namn utan det första officiella förslaget på svenska namn på trollsländor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar